BYKdb

Annotate results for A0A1C9W7V2

A0A1C9W7V2 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A1C9W7V2
DOMAINtad17/197EVIDLRQYWRILDRFKWRIGALAVAVAMLAAMVVFSMTPRYQATATLMIEAEQPKALSIE
EVYGLDSSRKEYFLTQFEILKSRRIAEQVVERLNLTEHPLFDPEQQEPSFKEKVKGWLPF
LASNEILSEEELRELKLESVTKAVSENLTISPVRNTQLVKISFESESPELAAQVANTVAE
V
DOMAINcd541/728TSSVPGEGKTTVAENLAFALAQMEKVLLIDADMRRPSVGKDFGLPVYHPGLSNLIAGSNT
LAECIHHDEKSGLDVMPAGAVPPNPQEMLSSPRFTKALQVLMDKYDRVILDTAPAQVVSD
ALVVSRVADSMLYVVKADSTRQKMITNGIGRLLQVGAKLDGVVLNQLDTSNKASYYGDYY
GYEGEYSS
SITEWalker A548/550GKT
SITEWalker A'567/574LLIDADMR
SITEWalker B648/654VILDTAP
SITEY Cluster715/729YYGDYYGYEGEYSSY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MNAQDNNTQQERLLQEEVIDLRQYWRILDRFKWRIGALAVAVAMLAAMVVFSMTPRYQATATLMIEAEQPKALSIEEVYG
                EVIDLRQYWRILDRFKWRIGALAVAVAMLAAMVVFSMTPRYQATATLMIEAEQPKALSIEEVYG

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LDSSRKEYFLTQFEILKSRRIAEQVVERLNLTEHPLFDPEQQEPSFKEKVKGWLPFLASNEILSEEELRELKLESVTKAV
LDSSRKEYFLTQFEILKSRRIAEQVVERLNLTEHPLFDPEQQEPSFKEKVKGWLPFLASNEILSEEELRELKLESVTKAV

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
SENLTISPVRNTQLVKISFESESPELAAQVANTVAEVFIDSHLEAKLDMTKQATSWLNVRLEDLRVKLEDSEARLQAFQE
SENLTISPVRNTQLVKISFESESPELAAQVANTVAEV                                           

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
SQGLVDVAGVQGLAAQELNEITTQLIDARKELKQAESIHALVQSRGTDVTALSSLPEVLNHTVIANIKQAEIDASRKVSE


       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LARRYGPKHPKMIAARDELESVQDKLRSEVRQLVSGIQNDYETAQANVRALERELNAAKGDYQQISRKETRYNELKREVE


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
VNRQLYNAFLTRFKETSETSGFEAANARLMDPAIAPRESAKPKKKLIVALAFVVSAMLGVMLAFLIEALNDGIRNPDDVE


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
NKLAQRMIGMLPWVKHEKDERLSLSTFFDSANHQFSEAVRTLRTSLVLSHLETPATVISVTSSVPGEGKTTVAENLAFAL
                                                            TSSVPGEGKTTVAENLAFAL
                                                                   GKT          
       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
AQMEKVLLIDADMRRPSVGKDFGLPVYHPGLSNLIAGSNTLAECIHHDEKSGLDVMPAGAVPPNPQEMLSSPRFTKALQV
AQMEKVLLIDADMRRPSVGKDFGLPVYHPGLSNLIAGSNTLAECIHHDEKSGLDVMPAGAVPPNPQEMLSSPRFTKALQV
      LLIDADMR                                                                  
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LMDKYDRVILDTAPAQVVSDALVVSRVADSMLYVVKADSTRQKMITNGIGRLLQVGAKLDGVVLNQLDTSNKASYYGDYY
LMDKYDRVILDTAPAQVVSDALVVSRVADSMLYVVKADSTRQKMITNGIGRLLQVGAKLDGVVLNQLDTSNKASYYGDYY
       VILDTAP                                                            YYGDYY
       730       740       750   
....:....|....:....|....:....|...
GYEGEYSSYSAAVKPQQPSRQAAKAAEKDLEVA
GYEGEYSS                         
GYEGEYSSY                        

© 1998-2020Legal notice