BYKdb

Annotate results for A0A1B6Y5X7

A0A1B6Y5X7 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A1B6Y5X7
DOMAINtad28/199QEIDLLKVFNVLFLYKWTLISITGLVTILSAIYASMQIPIYESKGTIIISESKNRYSYAG
AGIENLLTSTYGIGVGSTIANELQIMQSRQLSLNLAKRINDIEFDEHGRKFPILWKNYPE
DSTSIDIESIASRFRSNISFEKKDPNADIVEISYTSPLPTEAATIINLTMNT
DOMAINcd587/774SSATKGEGKSTVAANLAVTFTGSEKKVLIIDLDLRRPTQHKIFGENKEPGLSDALFDASI
DVRLSTVAPNVDLITVGHKTPEPASVLDSKRLKQLIDKYKAEYDHIILDTAPYGIISDSA
SLLRLIDGLIVVSRFNVTTKRELKFTLEGLEHLNADVLGIVLNAFDPKKSTDYYTNYNYY
KRTYSEYY
SITEWalker A594/596GKS
SITEWalker A'614/621LIIDLDLR
SITEWalker B692/698IILDTAP
SITE-685/-689YKAEY
SITEY Cluster759/776YYTNYNYYKRTYSEYYKY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MHYNGNSHNSSNSILSSHTNQQNSDDDQEIDLLKVFNVLFLYKWTLISITGLVTILSAIYASMQIPIYESKGTIIISESK
                           QEIDLLKVFNVLFLYKWTLISITGLVTILSAIYASMQIPIYESKGTIIISESK

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
NRYSYAGAGIENLLTSTYGIGVGSTIANELQIMQSRQLSLNLAKRINDIEFDEHGRKFPILWKNYPEDSTSIDIESIASR
NRYSYAGAGIENLLTSTYGIGVGSTIANELQIMQSRQLSLNLAKRINDIEFDEHGRKFPILWKNYPEDSTSIDIESIASR

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
FRSNISFEKKDPNADIVEISYTSPLPTEAATIINLTMNTYSALSTDQNRNMAVSALDFLSDERSRLKEELISTEDSLQLF
FRSNISFEKKDPNADIVEISYTSPLPTEAATIINLTMNT                                         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MNRTMLVALDPQSEKLVSSIASIEVEKQNLEVELVAVNSGIEQYKNQLNEIKPGLANQYSEAIGPIIERYQYALAELETN


       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
KLLLLTKNPDISENNPEIVRIDRQIEQVKKQIKDRTNALLTSESDLYLSFIGSGEETVTQRIAEITKTLLELEVKRTQLQ


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
TQGDVINDRYQKTNTRFEKLPDEIIQLARLKRNVRVTEEMYLQVSAQFAEMSLWEKTQFGLGRPLDYAIPTKAPIKPKKK


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
IIILAGFLLGGVLATGCVLVLEMMNDRITSTDVLRDFNKPVLGAIPDFSVVGEFNPNERQYIGDKSISNQLVTFFDHISP


       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ISEAYRRLRINVVYANPDKEYKILMVSSATKGEGKSTVAANLAVTFTGSEKKVLIIDLDLRRPTQHKIFGENKEPGLSDA
                          SSATKGEGKSTVAANLAVTFTGSEKKVLIIDLDLRRPTQHKIFGENKEPGLSDA
                                 GKS                 LIIDLDLR                   
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LFDASIDVRLSTVAPNVDLITVGHKTPEPASVLDSKRLKQLIDKYKAEYDHIILDTAPYGIISDSASLLRLIDGLIVVSR
LFDASIDVRLSTVAPNVDLITVGHKTPEPASVLDSKRLKQLIDKYKAEYDHIILDTAPYGIISDSASLLRLIDGLIVVSR
                                                   IILDTAP                      
       730       740       750       760       770       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
FNVTTKRELKFTLEGLEHLNADVLGIVLNAFDPKKSTDYYTNYNYYKRTYSEYYKYR
FNVTTKRELKFTLEGLEHLNADVLGIVLNAFDPKKSTDYYTNYNYYKRTYSEYY   
                                      YYTNYNYYKRTYSEYYKY 

© 1998-2020Legal notice