BYKdb

Annotate results for A0A173Y428

A0A173Y428 is a bacterial tyrosine kinase (cluster orphancd).

AccessionAnnotations
A0A173Y428
DOMAINcd40/229TSSVPNEGKSSVAFDLSKTMAEGGKKILMVDADLRKSVLAAKYHIQGIDKGLSHYLTGQA
EIEDIIYETETEGFYLSVAGPLSPDPTSLLDSDQFQKFIDKVREDYDYVIIDAPPLGVVI
DAVIIGKYCDGAVLVIEQGVIKRKVVQDVIKQLKRGEVRILGAVLNKVDERIGAYGAYDY
KYSYSYYGDS
SITEWalker A47/49GKS
SITEWalker A'67/74LMVDADLR
SITEWalker B148/154VIIDAPP
SITE-145/-147YDY
SITEY Cluster214/226YGAYDYKYSYSYY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MKKVTMNLPEVKDYRLTEGLNQLKTNLAFCGKDIKVIIITSSVPNEGKSSVAFDLSKTMAEGGKKILMVDADLRKSVLAA
                                       TSSVPNEGKSSVAFDLSKTMAEGGKKILMVDADLRKSVLAA
                                              GKS                 LMVDADLR      
        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
KYHIQGIDKGLSHYLTGQAEIEDIIYETETEGFYLSVAGPLSPDPTSLLDSDQFQKFIDKVREDYDYVIIDAPPLGVVID
KYHIQGIDKGLSHYLTGQAEIEDIIYETETEGFYLSVAGPLSPDPTSLLDSDQFQKFIDKVREDYDYVIIDAPPLGVVID
                                                                   VIIDAPP      
       170       180       190       200       210       220       230     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
AVIIGKYCDGAVLVIEQGVIKRKVVQDVIKQLKRGEVRILGAVLNKVDERIGAYGAYDYKYSYSYYGDSDAEDRH
AVIIGKYCDGAVLVIEQGVIKRKVVQDVIKQLKRGEVRILGAVLNKVDERIGAYGAYDYKYSYSYYGDS      
                                                     YGAYDYKYSYSYY         
© 1998-2020Legal notice