BYKdb

Annotate results for A0A168B4Z3

A0A168B4Z3 is a bacterial tyrosine kinase (cluster orphancd).

AccessionAnnotations
A0A168B4Z3
DOMAINcd46/229TSTQAGEGKTTTISNLAVSYAQEGKRVLLIDADLRHPSVQDIFHLANKMGLSNILAYQCS
ADELIRITDIDNLSIVTAGPIPPNPTELLSSGRMHEVVESWKGDYDIILIDTSPIMAVAD
GIIVASICDGVILVVQAGKVKQEYIQKSKERLEHVKAHIIGVVLNNKKLNKSESNQYNYY
SHLD
SITEWalker A53/55GKT
SITEWalker A'73/80LLIDADLR
SITEWalker B153/159ILIDTSP
SITEY Cluster222/225YNYY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MRQSATKPKLIMNINSRSPISEGYRNVRTNIQFSSWKQKLQVMAVTSTQAGEGKTTTISNLAVSYAQEGKRVLLIDADLR
                                             TSTQAGEGKTTTISNLAVSYAQEGKRVLLIDADLR
                                                    GKT                 LLIDADLR
        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
HPSVQDIFHLANKMGLSNILAYQCSADELIRITDIDNLSIVTAGPIPPNPTELLSSGRMHEVVESWKGDYDIILIDTSPI
HPSVQDIFHLANKMGLSNILAYQCSADELIRITDIDNLSIVTAGPIPPNPTELLSSGRMHEVVESWKGDYDIILIDTSPI
                                                                        ILIDTSP 
       170       180       190       200       210       220         
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....
MAVADGIIVASICDGVILVVQAGKVKQEYIQKSKERLEHVKAHIIGVVLNNKKLNKSESNQYNYYSHLD
MAVADGIIVASICDGVILVVQAGKVKQEYIQKSKERLEHVKAHIIGVVLNNKKLNKSESNQYNYYSHLD
                                                             YNYY    
© 1998-2020Legal notice