BYKdb

Annotate results for A0A127B287

A0A127B287 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A127B287
DOMAINtad28/264SSIDLVTLWHVVRRSIPWVILLVLLGLTGSYLFLRYTKKVYESSSVIKLEEQTEAKVLEL
PGAGMESDLGKLQGEVDLIKSDLVYDRLKKSMPLQVSYHVEARILEVELYKDSPFKVAFD
SSRFDLYDQKIYVTFDSRTRYTVQIGEDGKKSDVHTVGSPISLSGNNINVLTNPSFSANH
IGESFYFIVHSSGALKRYLNDNLSVAVLNPEAKTISISFKEFNREKARDVVNKIDTV
DOMAINcd603/791TSTISGEGKTFVATNLGGIIAMSGQRVILLDLDMRKPKVHIALDGENIKGMSTILIEKHS
IAESTQRTSIENLDFISAGPTPPNPSELIMGQKFDEILQELHQEYDVILIDSPPVGLVTD
GILIMRKADIPLFIVRANYSKKAFLKGVDRVMKTNHLTNMATILNDAPSTNMYGYSYGYG
YGYGYGYGY
SITEWalker A610/612GKT
SITEWalker A'630/637ILLDLDMR
SITEWalker B710/716ILIDSPP
SITEY Cluster775/792YGYSYGYGYGYGYGYGYY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MSVKTGNNLDELDYHTSNADIEEEDSGSSIDLVTLWHVVRRSIPWVILLVLLGLTGSYLFLRYTKKVYESSSVIKLEEQT
                           SSIDLVTLWHVVRRSIPWVILLVLLGLTGSYLFLRYTKKVYESSSVIKLEEQT

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
EAKVLELPGAGMESDLGKLQGEVDLIKSDLVYDRLKKSMPLQVSYHVEARILEVELYKDSPFKVAFDSSRFDLYDQKIYV
EAKVLELPGAGMESDLGKLQGEVDLIKSDLVYDRLKKSMPLQVSYHVEARILEVELYKDSPFKVAFDSSRFDLYDQKIYV

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
TFDSRTRYTVQIGEDGKKSDVHTVGSPISLSGNNINVLTNPSFSANHIGESFYFIVHSSGALKRYLNDNLSVAVLNPEAK
TFDSRTRYTVQIGEDGKKSDVHTVGSPISLSGNNINVLTNPSFSANHIGESFYFIVHSSGALKRYLNDNLSVAVLNPEAK

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
TISISFKEFNREKARDVVNKIDTVYLQQKLARSNQASQQTIDFLSNQLQETQDNLQKAEIDMEYFVKQNKSYDVKAGLEG
TISISFKEFNREKARDVVNKIDTV                                                        

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
AMTQIQELEKEKYDLRFRNSLLSDIQQRIRKGDDLSLVISSLQLQEQQDPQLAQLLTELNDLQAQRRKVLTTTRGNTLSV


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ELLDQQIKFAQDKVSSLLKEGRGYIQDQISSIDRNQSLLTGQIMQMPSKETERARLIRILGIYEKFYLLLMEKRVEFGIS


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MAGTIPDFQILSPASLPSESSPIYPNRMIIYAIGIAGGLFFGIALIGARYLMHNTVTSVRELERNTSAPVLGVIPSYSKE


       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
KMPVSKLVVNQNPKSALSESIRSIRTNLDFLSSAKKKRLISVTSTISGEGKTFVATNLGGIIAMSGQRVILLDLDMRKPK
                                          TSTISGEGKTFVATNLGGIIAMSGQRVILLDLDMRKPK
                                                 GKT                 ILLDLDMR   
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
VHIALDGENIKGMSTILIEKHSIAESTQRTSIENLDFISAGPTPPNPSELIMGQKFDEILQELHQEYDVILIDSPPVGLV
VHIALDGENIKGMSTILIEKHSIAESTQRTSIENLDFISAGPTPPNPSELIMGQKFDEILQELHQEYDVILIDSPPVGLV
                                                                     ILIDSPP    
       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
TDGILIMRKADIPLFIVRANYSKKAFLKGVDRVMKTNHLTNMATILNDAPSTNMYGYSYGYGYGYGYGYGYYEEEEKPTL
TDGILIMRKADIPLFIVRANYSKKAFLKGVDRVMKTNHLTNMATILNDAPSTNMYGYSYGYGYGYGYGYGY         
                                                      YGYSYGYGYGYGYGYGYY        
         
....:....
SSRVKSMFK


© 1998-2020Legal notice