BYKdb

Annotate results for A0A117M5Y1

A0A117M5Y1 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A117M5Y1
DOMAINtad9/153EKLSLNDYLAIVSKYKFLILIVALLIFSLSVLFTFLEKPKYTAKTVLMFERVNTGSTFFP
VTDPLGMEALLNNQTQILKSRSLMERVNLSLKEDTILKQKGYKKVSASRQNLSINKIKDT
YIIEVVYKSIDPFLAAYITNKIARE
DOMAINcd536/723TSSIPGEGKSTTISNLCITMANLGKKVILIDADMRKPVIHKIFNVKNGIGLAHYINRKAT
YEEIKRDTEVENLKVITYGTRPVNPSELLENPKMKELLEICKNEFDYVFLDAPPVNVVTD
PIVLANYADKLLWVVSPGKVKRKDLRHARKLLVPVKRKILGVILNSSKTEFSSYYSVYYK
KYYGEGEL
SITEWalker A543/545GKS
SITEWalker A'563/570ILIDADMR
SITEWalker B643/649VFLDAPP
SITEY Cluster709/718YYSVYYKKYY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MLEDLQDQEKLSLNDYLAIVSKYKFLILIVALLIFSLSVLFTFLEKPKYTAKTVLMFERVNTGSTFFPVTDPLGMEALLN
        EKLSLNDYLAIVSKYKFLILIVALLIFSLSVLFTFLEKPKYTAKTVLMFERVNTGSTFFPVTDPLGMEALLN

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
NQTQILKSRSLMERVNLSLKEDTILKQKGYKKVSASRQNLSINKIKDTYIIEVVYKSIDPFLAAYITNKIAREYYKMNLD
NQTQILKSRSLMERVNLSLKEDTILKQKGYKKVSASRQNLSINKIKDTYIIEVVYKSIDPFLAAYITNKIARE       

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
AMRMTVSQVRIFLEEQLKKIEKELNSSELLLRDYKKSNKISSLEDETRVLIDQVSQFETDYKGIMLNIDTYTKQKEYLLK


       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ELDQTQKEMIENISSYRTDVMENIFAEISKLETDKAYFISQGYSNDHPKILQINSKIESLKKQLKDETEKSLKENRVQQN


       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
PLKYSGEIIQQIAEINNNVSLLQAKAEGLKKVIDVYNSKLENVPDKSIQLVRLERNAKVNEDIYLMLKRRYEEAKLQEVA


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
EVGNLSIIDTAVVSKIPVSPKKEKNFLLGIILGIFFGVTLAFILFFLDESIRTAEEVEHYTGEQILGIITYIGGNGKKDK


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
VKGEKKVTEDEIVEKIRKKLIINMEPHAPIAEAYRSIRTQIKYRSKEGEKLVYVFTSSIPGEGKSTTISNLCITMANLGK
                                                       TSSIPGEGKSTTISNLCITMANLGK
                                                              GKS               
       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
KVILIDADMRKPVIHKIFNVKNGIGLAHYINRKATYEEIKRDTEVENLKVITYGTRPVNPSELLENPKMKELLEICKNEF
KVILIDADMRKPVIHKIFNVKNGIGLAHYINRKATYEEIKRDTEVENLKVITYGTRPVNPSELLENPKMKELLEICKNEF
  ILIDADMR                                                                      
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
DYVFLDAPPVNVVTDPIVLANYADKLLWVVSPGKVKRKDLRHARKLLVPVKRKILGVILNSSKTEFSSYYSVYYKKYYGE
DYVFLDAPPVNVVTDPIVLANYADKLLWVVSPGKVKRKDLRHARKLLVPVKRKILGVILNSSKTEFSSYYSVYYKKYYGE
  VFLDAPP                                                           YYSVYYKKYY  
   
...
GEL
GEL

© 1998-2020Legal notice