BYKdb

Annotate results for A0A0W8EPA0

A0A0W8EPA0 is a bacterial tyrosine kinase (cluster orphancd).

AccessionAnnotations
A0A0W8EPA0
DOMAINcd590/783TSFSAGVGKTFSVLNLAATLSYLDKKVVVLDLDLRKGTLSSRTGLLHGKGTSHYLSNSSI
KISDILHKSEVAEGVDFIPIGAIAPNPVELLLGKRLDELITELKGMYDYVIIDGVPTGVV
ADASIIDRVADLTLFIIRIGKMDRRQLPEIEKIYQEKKLSNLAIVLNGMKLNGYGYGYGG
YGYGSYGYGYGEEK
SITEWalker A597/599GKT
SITEWalker A'617/624VVLDLDLR
SITEWalker B699/705VIIDGVP
SITE-696/-698YDY
SITEY Cluster763/779YGYGYGGYGYGSYGYGY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MDTINQKNQVIGNKKEHSVNVLDILKYLLHNWKWFALSILLFGGYYYYQYSKTPFVYNSSEIVIVKTPSNTPTTARITRS


        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
FGANSISVKDELLQLKSKELMRLVVDKIEADKSYKVHKGLRDYELYKKSPVQVKVEGKSSEDSYNFTVVPVDANNVIIKN


       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
WNPASKDKEIKVALNSLTSTPVGKVLITPSKYYKKDYYGVEIQVTKFPREAVMGNFVGNLSIKQMEEEASLLQVTISDDS


       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
PDRAADILTSLITVYNDVYLQDKGKIAENTANFIKDRLAIIEGELGAVESNVENLKVANQGIDVATAGGLYLNEKSQYKS


       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
EGAKIETDIRLAEMMRSYLTNKGKQNNLIPNNTGLVDSGVEGQIAEYNKALLKRNRLAEGGNSSNPVVLDLDDALGAMRT


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
NISRAVDNAVRGLNIKLNNTRQEESIAQGKMLQMPQKERTMVSVERQRRVKEDLYMFLLNKREENALNEAVTEANLRIVD


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
PPVATDSPIYPSRTKKVMTGVAIGAVLPAVVLLSMLMLNTGVRGRQDLENVLTVPFLGEIPLARGRRQGNGDVLVSQSGR


       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
DPLTEAFRILRTNINFMTKDEHPPQVITFTSFSAGVGKTFSVLNLAATLSYLDKKVVVLDLDLRKGTLSSRTGLLHGKGT
                             TSFSAGVGKTFSVLNLAATLSYLDKKVVVLDLDLRKGTLSSRTGLLHGKGT
                                    GKT                 VVLDLDLR                
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
SHYLSNSSIKISDILHKSEVAEGVDFIPIGAIAPNPVELLLGKRLDELITELKGMYDYVIIDGVPTGVVADASIIDRVAD
SHYLSNSSIKISDILHKSEVAEGVDFIPIGAIAPNPVELLLGKRLDELITELKGMYDYVIIDGVPTGVVADASIIDRVAD
                                                          VIIDGVP               
       730       740       750       760       770       780       790    
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....
LTLFIIRIGKMDRRQLPEIEKIYQEKKLSNLAIVLNGMKLNGYGYGYGGYGYGSYGYGYGEEKKKTIFNWFKRS
LTLFIIRIGKMDRRQLPEIEKIYQEKKLSNLAIVLNGMKLNGYGYGYGGYGYGSYGYGYGEEK           
                                          YGYGYGGYGYGSYGYGY               

© 1998-2020Legal notice