BYKdb

Annotate results for A0A086WST6

A0A086WST6 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A086WST6
DOMAINtad13/200ELIDIRQYFKVLLNYKWRIIIFSILVTALAILVVLSLPSKYTARATLLIESKQANIISIE
EFYGLDTKSQEYYLTQIEILKSDRVSEEVIRRLNLTSHPEFDPRAQEESNVSLKDRLMEW
FPVLQAFRKSLPNEELEQSDYARNKLVLYKFKRGLAINPIRKTQLVQISYTSRDPELSAQ
IANEIGRV
DOMAINcd545/734TSSQPDEGKTTSALNLALSLAQMEKTLLIDCDLRKPTVARRFGLPSAQPGVTNILTKTHA
IEDCIYHDEESELDILAAGTYTNNPLELISSTGFGDFVEQLRTKYDRIIIDTPPCLAVSD
AFMLSRYVDSAVIVINASHTRTKTVRDVVGKLAQQGTRIDGVILNKLNVKKASAYSGYKQ
YQSYYGVENA
SITEWalker A552/554GKT
SITEWalker A'571/578LLIDCDLR
SITEWalker B652/658IIIDTPP
SITEY Cluster719/729YSGYKQYQSYY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MENTQNSPVSKEELIDIRQYFKVLLNYKWRIIIFSILVTALAILVVLSLPSKYTARATLLIESKQANIISIEEFYGLDTK
            ELIDIRQYFKVLLNYKWRIIIFSILVTALAILVVLSLPSKYTARATLLIESKQANIISIEEFYGLDTK

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
SQEYYLTQIEILKSDRVSEEVIRRLNLTSHPEFDPRAQEESNVSLKDRLMEWFPVLQAFRKSLPNEELEQSDYARNKLVL
SQEYYLTQIEILKSDRVSEEVIRRLNLTSHPEFDPRAQEESNVSLKDRLMEWFPVLQAFRKSLPNEELEQSDYARNKLVL

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
YKFKRGLAINPIRKTQLVQISYTSRDPELSAQIANEIGRVFMDSNIEAKIEVTQQASSWLNERIGDLREKLRQSEAQLQA
YKFKRGLAINPIRKTQLVQISYTSRDPELSAQIANEIGRV                                        

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
FLQQEGLVDIQGVESLASQELAELTSQLNKARDRRVAAETLYQVARNYKSDSNQLSALASVPEISNHPTIRDVKVAEVQA


       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ERKVSELSKRYGPKHPKLKAAIAELESVKKNLRSELNQLLNGINNELKAARQAEQTIRGELEKRKVEFQALTVKNARYSE


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LKREVQTNRELFDLFLSRQKETNASSDFNANIARFTDYASPPLAPSKPNRKMIVILAFLASLSFGCVMAFVADAVNDTFT


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
DIKQVSKQLSLEILGIVPALKTKRPLDGKAYFDERNRQLTEAVRTVRTGYLLANSNKSNSVVMVTSSQPDEGKTTSALNL
                                                                TSSQPDEGKTTSALNL
                                                                       GKT      
       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ALSLAQMEKTLLIDCDLRKPTVARRFGLPSAQPGVTNILTKTHAIEDCIYHDEESELDILAAGTYTNNPLELISSTGFGD
ALSLAQMEKTLLIDCDLRKPTVARRFGLPSAQPGVTNILTKTHAIEDCIYHDEESELDILAAGTYTNNPLELISSTGFGD
          LLIDCDLR                                                              
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
FVEQLRTKYDRIIIDTPPCLAVSDAFMLSRYVDSAVIVINASHTRTKTVRDVVGKLAQQGTRIDGVILNKLNVKKASAYS
FVEQLRTKYDRIIIDTPPCLAVSDAFMLSRYVDSAVIVINASHTRTKTVRDVVGKLAQQGTRIDGVILNKLNVKKASAYS
           IIIDTPP                                                            YS
       730    
....:....|....
GYKQYQSYYGVENA
GYKQYQSYYGVENA
GYKQYQSYY     

© 1998-2020Legal notice